Algemene voorwaarden

Memories to keep B.V. is gevestigd aan het Oranjeplein 90, 5104 HJ in Dongen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76584852. Memories to keep verkoopt houtgemaakte (uitvaart)producten zoals urnen.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Memories to keep: de rechtspersoon die producten verkoopt en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aan gaat met Memories to keep.
Wederverkoper: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Memories to keep een overeenkomst tot wederverkoop aan gaat.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijvoorbeeld per e-mail.
Website: de website van Memories to keep: https://memoriestokeep.nl

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de overeenkomsten en de levering van producten door of namens Memories to keep.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederverkoper, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Memories to keep uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk overeenkomsten, gewijzigde overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.
4. Memories to keep mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht.
5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling heeft zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen consument/wederverkoper en Memories to keep gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod
1. Een aanbod of gedane bestelling vervalt als de consument niet direct betaald, tenzij anders overeengekomen.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. De consument/wederverkoper zorgt ervoor dat de gegevens die aan Memories to keep worden verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven.
5. Memories to keep is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod of op de website en/of social media kanalen.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de consument en Memories to keep komt tot stand doordat:
a. de consument digitaal akkoord gaat met het aanbod van Memories to keep door het product van zijn of haar keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen;
b. Memories to keep een bestelling per e-mail aan de consument heeft bevestigd;
c. op het moment de consument akkoord gaat met een door Memories to keep per e-mail gedaan aanbod;
2. De consument/wederverkoper gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Herroepingsrecht
1. Wanneer de consument een bestelling plaatst op de website van Memories to keep, ontstaat tussen de consument en Memories to keep een overeenkomst op afstand.
2. De consument heeft bij een overeenkomst op afstand het recht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product, de overeenkomst te ontbinden. Als de consument gebruik wil maken van dit recht, dient de consument dit binnen veertien (14) dagen, schriftelijk te laten weten aan Memories to keep. De consument dient het product vervolgens binnen veertien (14) dagen na ontbinding, retour te zenden aan Memories to keep. De retourkosten komen voor rekening van de consument.
3. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en kenmerken van het product vast te stellen op een manier waarop de consument dit in de winkel ook zou doen. De consument gaat zorgvuldig om met het product. In het geval er waardevermindering optreedt door het uitpakken of gebruiken van het product, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. Het wettelijke ontbindingsrecht is niet van toepassing op producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne, als deze producten in gebruik genomen zijn door de consument. Hiermee worden onder andere (mini)urnen bedoeld.
6. Het wettelijke ontbindingsrecht is ook niet van toepassing op producten die volgens specificaties van de consument op maat gemaakt zijn en worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of producten die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn. Hieronder vallen onder andere gegrafeerde producten of urnen die in opdracht van de consument gemaakt worden.
7. Het wettelijke recht van ontbinding is alleen van toepassing voor op afstand gesloten overeenkomsten.

De inhoud van de overeenkomst
1. Memories to keep levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Memories to keep redelijkerwijs mocht veronderstellen.
2. Memories to keep staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. De producten die Memories to keep aanbiedt, hebben de eigenschappen die Memories to keep ten aanzien van die producten in het aanbod kenbaar heeft gemaakt. Memories to keep kan niet garanderen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de consument ze wil gebruiken.

Levering & verzending
1. Memories to keep zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien een leveringstermijn niet gehaald gaat worden, zal Memories to keep de consument daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen. De consument heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na het ontvangen van die mededeling, de overeenkomst te ontbinden en restitutie van het aankoopbedrag te vorderen. Memories to keep zal het vooruitbetaalde bedrag, binnen dertig (30) dagen aan de consument terugbetalen.
2. Producten worden geleverd op het adres dat door de consument in het bestelproces is aangegeven/het lever adres dat door de wederverkoper aan Memories to keep kenbaar gemaakt is of worden, in overleg, opgehaald bij Memories to keep.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de consument/wederverkoper vanaf het moment van bezorging bij de consument/wederverkoper of een vooraf door de consument/wederverkoper aangewezen en aan Memories to keep bekendgemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland, zijn de verzendkosten niet inclusief.

Aanvullende/afwijkende bepalingen wederverkoop
1. Offertes voor wederverkoop zijn tien (10) dagen geldig.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
3. De overeenkomst tussen de wederverkoper en Memories to keep komt tot stand op het moment dat de wederverkoper schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Memories to keep of Memories to keep een opdracht schriftelijk aan de wederverkoper bevestigd.
4. Memories to keep heeft het recht bestellingen van de wederverkoper te weigeren, bijvoorbeeld in het geval de wederverkoper zijn betalingsverplichtingen in het verleden niet is nagekomen of de wederverkoper het product van Memories to keep of de goede naam van Memories to keep schade toebrengt.
5. Het wettelijke ontbindingsrecht geldt niet voor wederverkopers.
6. Levertermijnen zijn in overleg. Een door partijen overeengekomen leveringstermijn gaat in zodra Memories to keep alle benodigde informatie en de betaling van de wederverkoper heeft ontvangen. Een overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden gezien.
7. De wederverkoper stemt ermee in dat de overeenkomst tussen Memories to keep en de wederverkoper niet op basis van exclusiviteit is en dat Memories to keep ook samenwerkt met andere wederverkopers.
8. Memories to keep is gerechtigd een maximale verkoopprijs of adviesprijs op te leggen aan de wederverkoper.
9. De wederverkoper is verplicht de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften door te zetten naar zijn kopers.
10. De wederverkoper ontvangt een factuur. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.
11. Indien de betaling niet op tijd door Memories to keep is ontvangen, heeft Memories to keep het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 150,00 in rekening te brengen aan de wederverkoper. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend.
12. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het product en het ontwerp daarvan, waaronder promotiemateriaal ter bevordering van de verkoop van het product, berusten uitsluitend bij Memories to keep.

Prijzen en betaling
1. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Memories to keep bij het aangaan van de overeenkomst, redelijkerwijs geen rekening mee hoefde te houden, komen voor rekening van de consument/wederverkoper.
2. Producten dienen te worden betaald via een door Memories to keep aangegeven betaalwijze, direct na afronding van de bestelling. De consument ontvangt de bestelbevestiging automatisch op het door de consument doorgegeven e-mailadres.
3. Memories to keep blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de consument/wederverkoper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Garantie & aansprakelijkheid
1. Het product dient direct bij levering door de consument/wedeverkoper gecontroleerd te worden op kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en hiervan dient de consument/wederverkoper zonder onnodige vertraging schriftelijk melding te maken bij Memories to keep.
2. De producten van Memories to keep zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Door o.a. de variatie in houtnerven en de poriën, tekeningen en kleurverschillen in de huid kunnen producten in geringe mate afwijken van eventuele modellen of afbeeldingen die door Memories to keep aan de consument/wederverkoper zijn getoond of verstrekt.
3. Direct zonlicht, vocht, lucht, schoonmaakmiddelen, warmte en hitte kan de kleur en/of de sterkte van het product na verloop van tijd beïnvloeden. Wrijving, intensief gebruik en stoten of vallen kunnen ook van invloed zijn op de kleur en/of sterkte van het product. Memories to keep kan hierop geen garantie geven.
4. Garantie is uitgesloten op producten die de consument/wederverkoper zelf heeft gerepareerd/bewerkt en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
5. De consument is verplicht de bijgeleverde onderhoudsvoorschriften na te leven.
6. De aansprakelijkheid van Memories to keep is beperkt tot vergoeding van het aankoopbedrag dan wel her levering van het product. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Memories to keep beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Memories to keep beperkt tot maximaal het aankoopbedrag voor het betreffende product.

Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Memories to keep of een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Memories to keep.
2. Memories to keep zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via https://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Memories to keep gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Versie maart 2021